Kansrijk wonen

Stichting Kansrijk Wonen biedt jongeren die risico lopen te gaan zwerven of dreigen uit te vallen ondersteuning in de vorm van woonruimte, coaching en netwerkondersteuning. De huizen van Kansrijk Wonen zijn verdeeld over een aantal gemeenten in Gelderland, Overijssel, Flevoland en Zuid-Holland. Het zijn gewone huizen in gewone wijken.

Jongeren wonen gemiddeld met vier personen in een huis. Drie jongeren zijn bewoners die ondersteuning nodig hebben en de vierde bewoner is een hoofdbewoner die een voorbeeldfunctie heeft. De jongeren die in een huis van Kansrijk Wonen verblijven, hebben moeite om mee te doen in de samenleving vanwege relationele, financiële en/of psychosociale problemen. Meestal hebben deze jongeren geen indicatie maar dreigen zij zonder coaching verder in problemen te komen. Door de preventieve aanpak krijgen jongeren de kans om in een vroeg stadium hun problemen de baas te blijven en weer te gaan geloven in eigen kunnen.

Door de volwassen benadering behoudt de jongere zelf de regie en is het netwerk van familie en vrienden actief betrokken bij de oplossingen voor de ontstane problemen. Het uiteindelijke doel van Kansrijk Wonen is dat de jongere na gemiddeld 12 tot 18 maanden weer optimaal kan meedoen in de maatschappij. Deze werkwijze maakt onderdeel uit van de Eigen Kracht visie.

Voor wie?

De jongeren die in aanmerking komen voor een plek in de huizen van Kansrijk Wonen:

 

 • zijn jongeren die grip op hun leven zijn kwijt geraakt en soms zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn en soms overlast veroorzaken (zwerfjongeren).
 • zijn jongeren die vastlopen en niet in staat zijn om zonder hulp structuur aan te brengen in hun leven (zogenoemde risicojongeren).
 • hebben meestal geen indicatie voor hulpverlening omdat ze hier niet voor kiezen vanwege eerdere ervaringen of de weg er naar toe niet weten.
 • zijn in de leeftijd van 17 tot 25 jaar.
 • zijn in principe afkomstig uit de regio van de deelnemende gemeenten. Per gemeente zijn maatwerkafspraken gemaakt.
 • hebben een redelijke mate van zelfstandigheid.
 • zijn jongeren die een daginvulling hebben of bereid zijn om een daginvulling te vinden.
 • zijn jongeren die coaching willen accepteren.
 • voor jongeren die beschikken over voldoende financiële armslag om de woonkosten te betalen (evt. met ondersteuning van familie en/of anderen)

Dynamisch

Kansrijk Wonen is dynamisch en beweegt mee met ontwikkelingen van en rond jongeren. Dit komt tot uiting doordat:

 

 • de samenstelling van de huizen variabel is: Zo is er een huis waar vooral jongeren wonen die uit de maatschappelijke opvang komen. In dit huis wonen geen drie maar twee bewoners met een hoofdbewoner.
 • jongeren werken met een eigen plan: Jongeren maken samen met een coach een plan waar zij gedurende hun Kansrijk Wonen tijd aan willen werken.
 • er maatwerk wordt geboden: Er wordt gekeken wat de best passende plek voor de jongere is.
 • groeien in verantwoordelijkheid wordt gestimuleerd: Sommige bewoners willen en kunnen binnen Kansrijk Wonen ook hoofdbewoner worden. Op die manier delen zij uit van wat ze geleerd hebben en groeien zij in het dragen van verantwoordelijkheid.